Nhớ!!!

by Phan Minh Tuấn
(Hà Nội 22/07/2011)

Lâu lắm rồi mới lại vào để viết cho anh em vai dòng!!! Trời tháng 7 nóng như đổ lửa, dân đi tàu chúng mình là ghét mùa này lắm này, trời nóng mà lại sắp mùa bão nữa, ghét lắm!!!

Anh em ở bên ấy thế nào??? Vẫn bình yên và phù hộ cho mọi người chứ??? Nhanh thật, thế mà đã tháng 7 rồi, nhớ mùa Phượng Vỹ rực đỏ ngày nào,hễ cứ về đến HP là lại thấy xao xuyến vì sắp đc về nhà, chúng mình chỉ mong thế thôi nhỉ, ghé qua nhà một chút, chỉ để ăn bữa cơm cùng gia đình, hỏi han vài câu chuyện rồi lại tiếp tục hành trình. Mùa này ngoài đó cũng nhộn nhịp lắm nè, tàu cá đông mà. Mà anh em chắc biết cái vụ TQ nó chơi đểu mình chứ??? Anh em ở ngoài đó thì canh giữ chủ quyền luôn nhé!

Cho em gửi lời hỏi thăm sk gia đình mọi người!!! Hãy nhớ rằng vẫn có một ng vẫn nhớ về anh em, những người đồng nghiệp không may mắn, mong các anh siêu thoát và phù hộ mọi người !!!
Em Tuấn !!!

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.