Namdoca1

by Nguyen Thi My
(Hai phong, Viet nam)

Kể ra website này có thêm mục tra cứu thông số kĩ thuật của từng con tàu cụ thể thì tốt bao nhiêu.
Như thế phục vụ nhiều cho công việc học tập và tra cứu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc