Một năm đã qua !!!

by Tuấn PM
(HN)

Hôm nay, 1 năm sau ngày tai nạn khủng khiếp nhất trong LS ngành hàng hải VN, tai nạn đắm tàu Phú Tân trên biển Đông, tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 24 con người, những người đồng nghiệp, bạn bè, anh em, chú bác của tôi...

Xin một lần nữa gửi tới mọi người niềm thương nhớ !!! Chúc các anh ở phương trời xa xôi ấy yên nghỉ, để chúng tôi, những con người vẫn còn lại ở phương này yên lòng bước tiếp trong cuộc sống này !!!

P/S: Lực ơi!!! Lời hứa với mày tao vẫn chưa làm được, bây giờ tao ít khi về HP lắm, mà có về cũng chẳng sang LĐH uống cafe nữa, thế nên mày thông cảm cho tao nhá, tao hứa, nếu có ngày về LĐH ngồi uống cafe tao sẽ mời máy uống cùng !!!

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.