Mong muốn nhận được thông tin cập nhật về việc cứu nạn tàu Phú Tân

by Thanh
(Thanh hoa)

Chúng tôi là người nhà của nạn nhân đi trên tàu Phú Tân. Đã mấy ngày rồi cũng không nhận được tin gì mới về việc cứu hộ 23 người còn lại. Chúng tôi thật đau buồn và bấn loạn, không biết nhận được tin chính xác và kịp thời từ nguồn nào (mặc dù Công ty Vinalines vẫn thường xuyên thông tin với gia đình.

Gia đình chúng tôi từng giờ, từng phút mong tin vì vậy rất mong nhận được thông tin cập nhật từ các cơ quan thông tin và các bạn độc giả hảo tâm trên cả nước.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.