Mo hay thuc?

by Kieu Loan
(dh cong nghiep tphcm)

a van im lang wa.sao ma chua ve? a so e voi huyen sao? a da noi gi nhi? a di chuyen nay se ve ma. a dung co ma hua suong nghe. ko xong voi e voi HUYEN dau. gio dau fai luc moi co quan chuc trach doi loi cho nhau. ho co biet cam giac cua chung toi k? ho se k pit dau? vi ho dau co ng than tren chuyen tau dinh menh do. tien u? bao nhieu tien thi ho co the tra a DAT NGOC ve cho bon toi? bao nhieu vay? cuoc song cua ho chi dc dong dem bang nh dong tien do thoi sao? chung toi ko can nh dong tien do dau. dieu ki dieu se den voi anh va nhung thuy thu khac e tin la the mai2 tin la the.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.