Tàu Mê Linh

Dưới đây là đặc trưng kỹ thuật cơ bản của tàu Mê Linh. Con tàu này do hãng tàu Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) sở hữu và khai thác, chủ yếu trên tuyến nội địa Bắc - Nam.

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES)
Quản lý tàu Công ty Vận tải biển Container VINALINES
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu 8135
Ngày đặt sống chính 30 tháng 03 năm 1983
Ngày hạ thủy tháng 06 năm 1983
Ngày đóng 01 tháng 11 năm 1983
Nhà máy đóng tàu Dong Hae Shipbuilding, Ulsan, Hàn Quốc
SỐ Số đăng ký hành chính VN-1219-VT
Số phân cấp VR832568
Số IMO 8126836
Hô hiệu 3WBC
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 135.61 / 124.29
B / D (đầy tải) 21.00 / 7.687
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 8384
Dung tích hữu ích NT 4344
Trọng tải 11235.1
Lượng chiếm nước toàn tải 15611.6
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 2 / (25.2 x 15.3); 1 / (19.3 x 15.3)
TEU 594
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO 1025
Nước ngọt 250
Ballast 4141
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo Kobe Diesels Co. Ltd. / Mitsubishi - 6 UEC 45/115 H
Vòng quay (vòng/phút) 165
Công suất 6000 HP
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 14.5
THIẾT BỊ Cẩu 5 x 30T
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Marianne Schulte (97)


Chuyển từ Mê Linh về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Mê Linh về Trang chủTham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.