Mới thấy Hãng Tàu đầu tiên trong đời!

by Nguyễn Thành Nam
(Việt Nam)

Tôi làm giao nhận 6-7 năm rồi, tôi chưa thấy nhân viên Hãng tàu nào làm việc như hãng tàu Cosco. Cách nói năng thô lỗ chẳng khác nào Mafia, đã vậy còn đòi đánh khách hàng khi khách hàng đến nhận lệnh.
Thiệt hết nói!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.