Lau rui ko nc voi cac a...

by Lan Lan
(HP)

O thien duong cac a co vui ko?

Sap 3nam rui nhj? Thoi gjan sao troi nhanh wa. gjo e da co the bjnh tinh de doi dien voi su that nay roi. nhug trai tim e cug da theo cac a nam sau trog log bjen ca.nta noi e nen tim cho minh 1n dan ong de tua vao nhug luc co don. nhug tua vao ai khj chag co n nao mag den cho e cam gjac an toan. chag co n nao co the thay the dc n dag sog trog tim e. eya va suot cdoi nay se la nhu the. hay doi theo va bao ve e a nhe!

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.