Ket qua ADN

by Lan
(HP)

Da co ket qua xet nghiem ADN cua 2 nan nhan tim thay cuoi cung cua tau phu tan. Nhung 2 nan nhan do ko phai nguoi than cua gd nao. That buon, vay la van con 15/27 con nguoi chua tim thay thi the. That dang buon!

Comments for Ket qua ADN

Click here to add your own comments

Mar 10, 2011
Mai hy vong!!!
by: Leo

Dau biet rang chi la hy vong, nhung mong rang o noi xa xoi ay cac anh van binh yen va hp, de noi nay chung ta thanh than hon,buoc tiep tren con duong doi day kho nhoc nay!!!!

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.