Hãy diễn tập TKCN ít thôi mà hãy cứu nạn thật đi

by Minh
(Hai Phong)

Năm nào vào cuối năm tôi cũng thấy các cơ quan diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển rất hoành tráng và quy mô, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền đóng thuế của người dân. Tôi thấy trong khi diễn tập, trực thăng và tàu cứu hộ ra cứu người rơi dưới biển rất nhanh.Sau đó là liên hoan tổng kết vui chơi khen thưởng...

Tàu Phú Tân đắm mà đến gần 2 ngày sau TRỰC THĂNG mới ra tìm cứu.Chắc là đi TKCN THẬT vất vả nguy hiểm lại chẳng có mầu mè gì, chẳng có bà con anh em nào của mình trên tàu đó thì đi đâu mà phải vội.Chậm một tí cho an toàn tính mạng của mình và máy bay, khi ra mà vớt được xác ai đó lúc về vẫn được khen thưởng như thường! tội gì...

Thật là đau xót cho những gia đình có người thân đi trên con tàu xấu số đó.Diễn tập nhiều mà làm gì khi mà sự việc THẬT thì chẳng thấy đâu.

HỠI NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM CÁC ÔNG NGHĨ SAO?

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.