Huu oi em dang o dau......

by anh cua em
(Ha Noi)

Huu oi gio nay em dang o dau. Ca nha dang mong em ve, cac anh chi em cung vo em da vao cua Tung & cua Viet trong Quang tri de don em nhung mai van chua gap duoc em, co them 7 nguoi tren tau da ve roi day nhung em oi em dang o dau...... Thuong em qua! Hen anh ve nhung nay anh da ve nha roi thi em lai dang o dau....

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.