hon 2 nam roi ai con nho?

by lan
(hp)

Vay la da hon 2 nam tu ngay do...........

Co le gio nay nhac den cai ten PHÚ TÂN chac hiem ng con nho. Nghe den cai ten thoi da thay tim that lai.

Cac anh ah. Lai them 1 nam nua day noi thi dai that nhung sao noi dau ay cu theo em dang dang.a co biet hon 2 nam wa em song ntn ko?em giong n mat hon song 1 minh cu lang le di lang le ve ma ko wan tam den the gioi wanh minh........va hang dem khi moi nguoi ye giac em lai lang le khoc tham......khoc cho a khoc cho ca em nua.....neu co the danh doi e co the doi tat ca nhung gi em co de mong a dc binh yen. em yeu anh yeu anh nhieu hon ca ban than minh. tat ca deu la loi cua em.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.