Hàng hóa trên tàu Phú Tân bị chìm

by Phan Trung Thuân
(Trưởng Chi nhánh)

Chúng tôi có 2 cont hàng hóa là gạo đóng trong 2 cont 20' số hiệu VNLU3094963 và VNLU3094367 của tàu Phú Tân đã bị chìm. Chúng tôi book cont qua đại lý Công ty TNHH Thăng Long.


Như vậy, chúng tôi sẽ làm thủ tục như thế nào để được bồi thường vì chúng tôi là chủ sở hữu của hàng hóa (DNTN Duy Tai, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)?

Vừa qua, Công ty Thăng Long báo chúng tôi phải xuất hóa đơn bán hàng cho họ để họ đứng ra đại diện chúng tôi làm thủ tục bồi thường (mặc dù họ chỉ là đại lý book cont cho chúng tôi từ nhiều năm nay). Xin hỏi: Như vậy có đúng không?

Mong tin
Cám ơn
Người đại diện:
Phan Trung Thuân
Email: phanlong0309@ymail.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc