Hàng hóa trên tàu Phú Tân bị chìm

by Phan Trung Thuân
(Trưởng Chi nhánh)

Chúng tôi có 2 cont hàng hóa là gạo đóng trong 2 cont 20' số hiệu VNLU3094963 và VNLU3094367 của tàu Phú Tân đã bị chìm. Chúng tôi book cont qua đại lý Công ty TNHH Thăng Long.

Như vậy, chúng tôi sẽ làm thủ tục như thế nào để được bồi thường vì chúng tôi là chủ sở hữu của hàng hóa (DNTN Duy Tai, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)?

Vừa qua, Công ty Thăng Long báo chúng tôi phải xuất hóa đơn bán hàng cho họ để họ đứng ra đại diện chúng tôi làm thủ tục bồi thường (mặc dù họ chỉ là đại lý book cont cho chúng tôi từ nhiều năm nay). Xin hỏi: Như vậy có đúng không?

Mong tin
Cám ơn
Người đại diện:
Phan Trung Thuân
Email: phanlong0309@ymail.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.