Hỏi-Đáp

by lê thị thùy trang
(ĐH Hồng Bàng)

Tôi đang là sv năm cuối của trường ĐH Hồng Bàng chuyên ngành ngoại thương, qua tìm hiểu biết được đề tài tôi chọn phù hợp với công ty và được biết công ty có tiếng trong lĩnh vực vận tải nên tôi rất mong được vào thực tập ở quý công ty. Không biết quý công ty có tuyển thực tập viên không?

Comments for Hỏi-Đáp

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 06, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Thực tập
by: Anonymous

Gửi bạn Trang,

Rất tiếc, đây là website cá nhân nên không thể đáp ứng nhu cầu thực tập của bạn.

Tuy vậy, nếu bạn ở Hải Phòng thì hy vọng tôi có thể giới thiệu giúp bạn một công ty làm trong lĩnh vực này.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.