Gửi Admin của container-transportation

Tôi có chuyện riêng muốn liên hệ trực tiếp với Admin của Website này, vui lòng cho tôi địa chỉ email hoặc số điện thoại. Email cho tôi qua địa chỉ trungtn1005@gmail.com

Comments for Gửi Admin của container-transportation

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 18, 2011
Rating
starstarstarstar
Liên hệ với Admin
by: Anonymous

Chào anh Trung,

Tôi đã gửi email cho anh. Anh có thể liên hệ trực tiếp qua website này hoặc email cho tôi.

Cám ơn anh đã ghé thăm website.

Trân trọng
Long - Admin

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.