Em fai lam sao?

by Lan
(HP)

Anh ah! Dao nay em hay om lam. Truoc day moi lan em bi om anh deu o ben lo lang cham soc cho em. Em that hp. Ban be em ai cung noi em that may man vi yeu dc anh, nguoi dan ong ly tuong cua bao nguoi phu nu

Vay ma gio day sao anh lai bo em ma ko noi 1 loi nao? Suc khoe cua em ngay mot kem. Co le anh dang tro ve de dua em di cug anh fai ko? Neu the thi nhanh len nha anh, em muon dc gap anh xem anh gay di hay beo len. Anh co khoe ko? Anh co an dc nhieu com ko?

Da hon 3 thang roi sao anh van im lang vay? Ke tu ngay yeu nhau chung ta chua bao gio xa nhau lau nhu vay. Anh no long nao de em cho doi anh trong moi mon nhu the?

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.