Tàu Đông Du

Dưới đây là đặc trưng kỹ thuật chính của tàu container Đông Du

QUỐC TỊCH PANAMA
CÔNG TY Chủ tàu Công ty CP hàng hải Đông Đô
Quản lý tàu Công ty CP hàng hải Đông Đô
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu 392
Ngày đặt sống chính 20 tháng 5 năm 1997
Ngày hạ thủy 18 tháng 10 năm 1997
Ngày đóng 7 tháng 1 năm 1998
Nhà máy đóng tàu Murakami Hide Shipbuilding, Nhật Bản
SỐ Số đăng ký hành chính 26788-PEXT-1
Số phân cấp 980227
Số IMO 9159309
Hô hiệu 3FBB8
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 119.16 / 110.50
B / D (đầy tải) 18.20 / 7.85
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 6543
Dung tích hữu ích NT 3,336
Trọng tải 8515.5
Lượng chiếm nước toàn tải -
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / 12.60 X 10.58; 5 / 12.60 X 8.00
TEU 566
TEU (homo 14T) 390
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO 785
Nước ngọt 232
Ballast 3064
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo I-Mex Co., Ltd. / B&W 8L35MC (MARK 6)
Vòng quay (vòng/phút) 210
Công suất 5178KW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 15
THIẾT BỊ Cẩu 2 x 36T
Số ổ điện lạnh 100
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Universal Island (08)
Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.