Day goi la cuu ho sao?

by Dong
(Hai Phong)

Dam tai bien Viet Nam. Dang ly ra song to gio lon phai cho may bay truc thang ra de cuu nguoi. Vay ma den ngay 18 moi co 2 may bay quan doi ra. Luc do du co tim thay nguoi chac cung chet vi lanh vi mat nhiet. Chi co nguoi nha thuyen vien la kho so thiet thoi thoi. Cac co quan truc nang cua Nha nuoc dau het roi that la vo trach nhiem.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.