Cuoc song mong manh qua!!!

by tuan-phanminh
(Hai Duong)

Sau tai nan, sau su mat mat lon lao nay moi cam thay cuoc song sao mong manh qua! Thanh that gui loi chia buon den gia dinh cac anh em, nhung nguoi dong nghiep yeu quy. Oi,nhung con nguoi con qua tre, that tiec thay!!!

Luc oi, anh Minh, chu Loi....cac anh em, dau biet chi la hy vong nhung van mong cac anh em da duoc mot con tau nao do cuu, chi la chua lien lac dc voi dat lien thoi...Hy vong, co le chi hy vong the.Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.