Co hay ko?---->hp

by Lan
(HP)

Den gio nay lieu cac anh co con hay ko?

Anh da noi ca cuoc doi nay se o ben em cham soc cho em lo lang cho e vay gio anh o dau? Du o noi nao de anh cung fai dua em di cung anh biet ko? Em ko the song ma ko co anh.

Song trong cho doi ntn da lam em kiet suc. Tai sao ko co 1 tin gi chinh xac ve anh? Neu anh con song em se ben anh du anh ntn, neu anh da chet em cung theo anh du xuong dia phu. Nhung sao chang co tin gi ve anh vay?

Em cu cho doi hi vong roi that vong lai hi vong roi lai that vong. Em biet fai lam gi day ha anh???????????

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.