Co hay ko? ---->hp

by Lan
(HP)

Khi em co don nhat anh la nguoi den ben em dong vien an ui em cho em them suc manh de tiep tuc song. Khi em kho khan anh luon o ben giup do em. Khi em met moi anh luon o ben cham soc cho em. Anh da thuc suot dem lo lang cho em vi em sot cao. Anh cho em niem tin cho em biet ong troi cong bang voi moi nguoi. Anh noi:"bao dau kho bat hanh em chiu truoc day da wa. Anh se mang lai cho em niem vui niem hp de bu dap cho nhung hi sinh do. "Vay ma........khi anh gap bat hanh nay em lai ko o ben anh chia se cung anh.em that ich ky fai ko anh? Em chi biet don nhan su wan tam lo lang cua anh ma lai k o ben anh nhung luc anh can em nhat. Anh ah! Hay cho em ben anh cung vui cung buon voi anh. Du anh o noi nao em cung se theo anh. Cho em di theo anh dc ko?

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.