Chia buồn cùng người nhà các thủy thủ

by Sinh vien
(Tp. HCM)

Em hien dang sv truong dh hh,khi nghe tin tau phu tan bi nan em rat buon, day thuong xot, va tu dat ra cau hoi: day la vung bien viet nam ma? cac co quan chuc nang dau? co quan cuu ho, cuu nan dau? khi nghe duoc tin bao khan cap sao khong cho truc thang, tau cuu ho ra cuu giup kip thoi??? That buc xuc. Vay chung ta nop thue de lam gi??????

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.