Cứu hộ Việt Nam quá vô trách nhiệm

by Tung
(Hai phong)

Dang nhe ra khi doi cuu ho khong tiep can duoc bang tau cuu ho thi phai dieu ngay truc thang ra ngay. Dang nay mai ngay sau moi dieu truc thang ra thi nguoi da chet rui. Toi thay bat binh qua. Tai vung bien nuoc minh gan bo nhu the ma thuyen vien cung bi chet. Doi cuu ho qua tac trach.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.