CẬP NHẬT LẠI DANH SÁCH ĐỘI TÀU CONTAINER

by Lê Hà Phương
(Hà nội, Việt nam)

Kính gửi bản quản trị trang vận tải container,

Hiện tại tôi thấy phần dữ liệu về đội tàu container Việt nam hiện đã quá cũ và sai lệch nhiều so với dữ liệu thực tế, đặc biệt là đội tàu container của Vinalines:
- Tàu Phú Tân đã chìm tháng 12, 2010.
- Tàu Phú Mỹ đã đổi tên thành tàu Dynamic và đã bán giải bản.
- Tàu Vn Sapphire cũng đã bán giải bản.

Đề nghị ban quản trị sớm chỉnh sửa để dữ liệu được cập nhật hơn.

Trân trọng!
Lê Hà Phương

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.