Cầu mong sự may mắn cho em tôi và các thủy thủ khác trên tàu

by cuocsongbuonvavui
(Bình Dương)

Lúc này không nói đến trách nhiệm thuộc về ai, nguyên nhân từ đâu và có lẽ trước đó như thế nào… Bây giờ chúng tôi, những người thân của những thủy thủ chưa có tin tức gì chỉ cầu mong cho em tôi và các thủy thủ trên tàu gặp may mắn tai qua nạn khỏi. Mong các ngành chức năng, các thuyền cứu hộ hết sức giúp đỡ tìm kiếm thông tin, cứu hộ cho những người còn mất tích trên tàu… Xin đất trời phù hộ cho em tôi được tai qua nạn khỏi.

Comments for Cầu mong sự may mắn cho em tôi và các thủy thủ khác trên tàu

Click here to add your own comments

Dec 23, 2010
Công tác tìm kiếm cứu nạn là 1vấn đề
by: Solterohp

Mấy ông TKCN(MRCC) có đi tàu đâu mà bjet. Mấy ôg ấy nghĩ ra thj đâu đến nỗi. Tàu cá thj bấn xúc xjch đj cứu còn tàu hàng to tướng thj thây kệ bay. Khj nào vn có máy bay cứu nạn cỡ Super Puma chuyên bay bjển động thj mới tạm yên tâm còn mấy c0n Mi8 ghẻ thì gjó cấp 6 cấp 7 đã rung bần bật thj TKCN gì? Ra đấy mà chết thêm à?

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.