Cầu mong hương hồn các anh
an nghỉ!

by Lê Việt Hùng
(Hải Phòng)

Tôi cũng là thuỷ thủ của Vinalines chỉ biết cầu mong cho các anh được bình yên trong lòng biển cả!!!!!!!!!!!!! phù hộ cho chúng tôi tiếp tục nghề nghiệp mà chúng ta đã chọn.

Comments for Cầu mong hương hồn các anh
an nghỉ!

Click here to add your own comments

Feb 26, 2011
HP
by: ?

Yen nghi u? Cac anh ay van chua chet ma sao an nghi dc. Cac anh dung nghi the. Hay co niem tin vao nhung nguoi con lai chu

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.