Buồn quá anh Tuệ oi!

by VCSC
(Hà Nội)

Anh làm thế nào để anh em nó kêu thế.Em rất ngưỡng mộ anh rất nhiều.Em mong sao giam đốc Đinh Hải Bắc cho anh nghỉ hưu đi cho bon em được nhờ.anh làm ăn như vậy thì mất uy tín lắm.Đúng là xã hội mình còn rất nhiều tiêu cực.Không biết đến bao giờ bọn em được điều động xuống tàu mà không phải mất tiền để tới nhà các anh.Em mong anh làm cho dung quy định của công ty,anh đừng nhận tiền của anh em thuyền viên nữa. Vì như thế thì bất công cho những thuyền viên o nha mãi ma không được bố chi đi làm. Đây là số điện thoại của anh Tuệ :0903247947 ai có nhu cầu đi tàu thì liên hệ cho anh Tuệ ngay nhe.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.



Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.






Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc



Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.