Tàu Biển Đông Trader

Các đặc trưng kỹ thuật tàu Biển Đông Trader của Công ty vận tải Biển Đông (BISCO)

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Công ty vận tải Biển Đông (BISCO)
Quản lý tàu Công ty vận tải Biển Đông (BISCO)
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu PP001-01
Ngày đặt sống chính -
Ngày hạ thủy 12 tháng 09 năm 2005
Ngày đóng 23 tháng 03 năm 2006
Nhà máy đóng tàu Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng
SỐ Số đăng ký hành chính VN-2033-VT
Số phân cấp GL11089
Số IMO 9336323
Hô hiệu 3WNH
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 124.80 / 115.737
B / D (đầy tải) 19.00 / 6.76
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 5725
Dung tích hữu ích NT 2405
Trọng tải 7143
Lượng chiếm nước toàn tải -
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / (12.5 x 8.0); 1 / (12.5 x 13.0);
4 / (12.5 x 15.6)
TEU 610
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO -
Nước ngọt -
Ballast -
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo Zaklady Urzadzen Technicznych / 6ZAL40S
Vòng quay (vòng/phút) 510
Công suất 4500 kW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 15
THIẾT BỊ Cẩu 2x40T
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Vinashin Trader


Chuyển từ Biển Đông Trader về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Biển Đông Trader về Trang chủTham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.