Tàu Biển Đông Mariner

Các đặc trưng kỹ thuật tàu Biển Đông Mariner của Công ty vận tải Biển Đông (BISCO).

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Công ty vận tải Biển Đông (BISCO)
Quản lý tàu Công ty vận tải Biển Đông (BISCO)
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu B183-III/8
Ngày đặt sống chính 29 tháng 06 năm 2002
Ngày hạ thủy 28 tháng 10 năm 2003
Ngày đóng 11 tháng 08 năm 2004
Nhà máy đóng tàu Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
SỐ Số đăng ký hành chính -
Số phân cấp GL94591
Số IMO 9279214
Hô hiệu 3WKL
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 149.50 / 140.64
B / D (đầy tải) 22.30 / 8.255
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 9503
Dung tích hữu ích NT 4643
Trọng tải 12474
Lượng chiếm nước toàn tải 17815
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / (12.5 x 18.0); 2 / (27.3 x 18.0);
1 / (25.7 x 18.0)
TEU 1016
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO 1450
Nước ngọt 231
Ballast 4045
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo H.Cegielski - Poznan S.A. / 6L50MC
Vòng quay (vòng/phút) 140
Công suất 6930 kW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 18
THIẾT BỊ Cẩu 2 x 40 T
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY -


Chuyển từ Biển Đông Mariner về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Biển Đông Mariner về Trang chủTham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.