ban kua may. ckip

by ljnk chjp
(hp)

lan ah! t chang bjet n0j j nhung t kung kam nhan dc su dau kh0 tr0ng tung j0ng chu m vjet tr0ng day d0 la nhung n0j dau kem the0 nu0c mat tr0ng nhung j0ng nhat ky. b0n mjnh da 0 kung nha vs nhau chuyen kua m va vjet t hjeu nhung du sa0 m kung dung c0 t0 ra vuj ve trc nat t nhu the neu gap t m mu0n kh0c thj hay ku kh0c dj t se ch0 m mu0n vaj de kh0c t hua day,hay vuj len ban ak vj m k0n b0 k0n me va e traj m aj kung kan m vj the hay u0ng thu0c dj t kung h0k mu0n mat 1dua ban dang ghet nhu m dau vj neu m b0 t dj thj aj se cuj nhau vs t va aj de t d0a ma nua hjx "c0 len ban nh0e'"

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc