Bạn ơi đang ở đâu

by Nguyen van Man
(Nam Dinh)

Ban minh ten Huu di Capt Phu Tan cung chua co tin tuc gi. Cau mong dieu ky dieu se xay ra. Moi nguoi dang mong anh em se tro ve.

Comments for Bạn ơi đang ở đâu

Click here to add your own comments

Mar 10, 2011
ko phai dau!!!
by: Anonymous

Anh HUU nay sn 1975 ma, chac hoc tam khoa 35 hay 36 gi ay thoi, nha a ay o ngo 193 Van Cao.

Jan 15, 2011
HUU,
by: A

HUU? co phai Phu HUU, DKT 40 DH1 ko vay?

Jan 03, 2011
Em toi dang o dau
by: Anonymous

Em Huu oi em dang o dau, ca nha dang cho em ve, cac anh chi em voi vo em da vao Cua Tung & cua Viet don em nhung khong thay. Den nay da co 7 thuy thu tau Phu Tan vao den cua Tung & cua Viet roi nhung van khong phai em. Den bao gio thi em ve....Anh ve nha thi em da phai xuong tau roi, thuong em khi phai xuong tau ma long khong thanh than.

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.