Đau lòng tàu phú tân

by vu quoc anh
(y yen nam dinh)

Anh Thịnh ui e Ánh đây hnay e đoc lai tin này nhớ đến anh quá.môt năm trôi ưa nhanh quá nhưng em k thể quên anh đc,e mong anh se luôn nhớ về gia đình nhé,mà thằng Minh Nhật nó ngoan lắm a ak`trông thật dễ thương.Cả nhà nhớ anh lắm đấy anh pjt không?????????????????????????????????????????????

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.