Anh Huu oi

by em trai cua anh
(Ha noi)

Anh bao di het chuyen nay la nghi an Tet co ma, gio day ca nha dang mong tin anh tung gio, tung phut anh oi. Cau mong phep mau se den voi anh trai cua em, de anh duoc quay quan ben gia dinh don Giao thua nhu nhung nam truoc, de em con gap duoc anh, vi mot nam nay em da gap anh lan nao dau...

Comments for Anh Huu oi

Click here to add your own comments

Jan 18, 2011
dau buon wa
by: Anonymous

Hom tau chim em goi dien cho anh hoi xem anh em minh ai di Phu Xuan. Thay khong co song, em nghi anh con di Van Xuan co. Co ai ngo.

Van con nho nhung toi anh em minh anh Huu, a. Hai(C.O) ngoi choi bai. Nhung cau chuyen, nhung buoi toi nam xem tren ghe salogn xem phim. Anh Hai con song nhung a. Huu da mat roi. Buon wa.

Dm may thang tim cuu cuu nan. Luc nguoi ta can nhat thi ko giup duoc gi.

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.