Anh ah!

by KTB
(HP)

Da tung yeu nhau,da tung hanh fuc vi co nhau,da tung bo ngo vi cai nam tay,cai om,nu hon dau doi.roi cug da tung nho nhung da diet vi xa nhau,va cai dau don quan quai khi mat a vinh vien.a yeu ah!cuoc tinh of chung minh da qua tat ca moi cung bac tinh cam roi,le nao tinh chi dep khi con dang do.tinh yeu dau doj,tron ven,thuy chung va dep de e gui tron noi a.vay ma a no mang tat ca chung di sao?e nho a nhieu lam a yeu ah!o noi do co khi nao a nghi ve e,nghi rang e dang co don lam ko?neu da biet minh se roi xa nhau the nay sao con danh cho e nhieu tinh cam nhu vay?sao quan tam,chieu chuong e nhu vay?nho a den chet mat.
a oi,e fai lam sao day?a dang o dau vay?e yeu a,yeu a nhieu lam.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.