Trọng tải container 20'

by Ngô Thị Lâm
(Việt Nam)

Xin cho hỏi trọng tải container 20' và 40' tối đa mà Hàn Quốc quy định được phép lên bờ là bao nhiêu?

Em xin cảm ơn!

Comments for Trọng tải container 20'

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 20, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Izaiah NEW
by: Izaiah

I just noticed that numerous assistance are actually fussy with the help of what individuals many send out his or her's works for the purpose of. But, bestessays.com. Many always make sure that every different client’s preferences are actually realized outright. The a particular system I've met I can also with confidence usage.

Nov 16, 2011
Rating
starstarstarstar
Tải trọng tối đa
by: Long - Webmaster

Chào bạn Lâm

Hàn Quốc là quốc gia có ngành shipping phát triển. Tôi nghĩ quy định của họ cũng giống với tiêu chuẩn quốc tế về tải trọng. Vì vậy, bạn có thể căn cứ theo tải trọng tối đa ghi ngoài cửa container mà đóng hàng. Hoặc để chắc chắn hơn, bạn hãy hỏi trực tiếp hãng tàu.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A product of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.