Trị giá tính thuế hàng nhập, hàng xuất

by LÝ MẶC SẦU
(HÀ NỘI)

Chào anh!


Hiện em đang muốn xin vào vị trí nhân viên xuất nhập khẩu, nhưng kiến thức về lĩnh vực này còn rất hạn chế. Em có thắc măc nhỏ là việc xác định trị giá tính thuế (trong tờ khai hải quan) được xác định như thế nào ạ?. Em mong nhận được phản hồi từ anh.

Chúc anh sức khỏe và thành công.

Comments for Trị giá tính thuế hàng nhập, hàng xuất

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 24, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Trị giá tính thuế hàng xuất nhập khẩu NEW
by: Long - Webmaster

Chào bạn

Trị giá tính thuế được xác định như sau:

1. Đối với hàng hoá xuất khẩu: trị giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAP).
2. Đối với hàng hoá nhập khẩu: trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên (giá CIF)

Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.