tính toán để đóng hàng lên container không bị rớt

by Tony Ahuynh
(HCM City, Vietnam)

Có thể hướng dẫn mình cách tính toán sao cho đóng hàng không bị rớt hàng hay không. Mình có thắc mắc cho cả cont lạnh và cont khô luôn. Hy vọng được sự hỗ trợ. Trân trọng.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày