This website is good for me!

by Nguyễn Thị Thu Hồng
(TP.Hồ Chí Minh)

Tôi làm sales trong ngành này! Quả thật bước đầu thực sự khó khăn về tìm kiếm khách hàng.. Vậy xin hỏi có gì để hỗ trợ cho công việc tôi đang làm được hiệu quả không? Vì tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ trong ngành này... Tôi có thể tìm kiếm khách hàng trên trang web này được không? Xin vui lòng phản hồi.


Thanks so much!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to contact me.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A product of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.