Tách nhưng phải minh bạch

by Sophie
(hanoi)

Việc tách THC ra khỏi cước tàu chính là một cách tăng cước biển của hãng tàu.


Việc đóng chi phí THC có thể là hợp lý nếu các hãng tàu minh bạch khoản chi này. Mỗi một năm khoản tiền này lại tăng 1 - 2 lần khiến cho doanh nghiệp bức xúc không biết khoản này là cảng thu hay là hãng tàu thu; hãng tàu nộp cho cảng bao nhiêu?

Tóm lại các hãng tàu nên công khai minh bạch hóa khoản chi phí THC để cho doanh nghiệp tránh bức xúc.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Phụ phí THC.Tham gia group
Thủ tục hải quan trên Facebook
 

để trao đổi và cập nhật thông tin
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày