Sao lại có sai sot đơn giản nhưng lạ lùng này?

by Chaos
(HCM City)

Sao lại có sai sót đơn giản nhưng lạ lùng này? 42G1 là cont 20ft???

Comments for Sao lại có sai sot đơn giản nhưng lạ lùng này?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 25, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Sửa lỗi đánh máy
by: Long - Webmaster

Xin lỗi vì lỗi đánh máy. Tôi đã sửa lại thành 40ft.

Cám ơn bạn đã phát hiện và góp ý.

Trân trọng
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.Tham gia group
Thủ tục hải quan trên Facebook
 

để trao đổi và cập nhật thông tin
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày