Phí seal là gì?

by yenlinh.ap-logistics
(HCM city)

Hi, bạn.

Mình mới vào nghề giao nhận và vận tải, mình ko hiểu seal fee là gì. Bạn vui lòng giúp đỡ mình với nhen.
Thanks bạn nhiều nhiều.

Comments for Phí seal là gì?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 08, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Phí seal là gì?
by: Long - webmaster

Chào bạn,

Phí seal (seal charge) là khoản phí hãng tàu tính khi cấp seal có chất lượng an toàn cao (High Security Seal) cho khách hàng.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.