Phụ phí vận chuyển tàu mang cờ của Mỹ

by PHAM VAN THOM
(HOCHIMINH CITY, VIETNAM)

Xin cho hỏi phụ phí vận chuyển từ Bắc Mỹ tới Việt Nam dùng tàu treo cờ Mỹ thì Phụ phí là bao nhiêu?

Comments for Phụ phí vận chuyển tàu mang cờ của Mỹ

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 11, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Phu phi
by: Long - webmaster

Chào anh Thom,

Cá nhân tôi chưa thấy phụ phí này, nên không biết là bao nhiêu. Hy vọng những bạn khác có thông tin có thể giúp được anh.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.