Nhu cau van chuyen Container

by Bui Minh Truc
(KCN Tam Hiep, Nui Thanh. Quang Nam)

Chúng tôi, Cty CP Ô Tô Trường Hải, Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu vận chuyển khoảng 1.000 TEU/ tháng từ cảng VICT Hồ Chí Minh về Quảng Nam (cảng Kỳ Hà, hoặc cảng Dung Quất)

Quý vị có thể hỗ trợ tìm đối tác, đơn vị đáp ứng được xin vui lòng chỉ giúp
LH: 0903.58.78.68

Cảm ơn!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.