Những ngày làm việc đầu tiên - công việc mới !!!!!!

by Tường Vi
(Đà nẵng)

Chào các anh chị.


Các a c có thể share cho e biết những ngày đầu khi mới vào làm công việc này là mình sẽ làm gì, bắt đầu từ đâu.???????? E vào làm vị trí Customer Survice and Documentation. E tốt nghiệp ngoại ngữ và vừa nhận vào làm việc tại công ty forwarding and logistics. Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ và ko liên quan nhiều đến kiến thức hồi ở đại học.

Hy vọng nhận đc sự chỉ dẫn các a c nhé. E cảm ơn!!
skype của e: vidtt.beelogistics

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.