Đáng để đầu tư

by Viết Linh
(Tp.Hồ Chí Minh)

Em đang học ngành kinh tế biển và qua được học và tìm hiểu thì em thấy freight forwarder là một nghề rất thú vị, rất có tiềm năng để kiếm tiền, mặc dù em biết để làm được tốt công việc này thì em cần phải đầu tư nhiều hơn nữa về kiến thức chuyên môn, đặc biệt là tiếng anh. Nhưng em nghĩ đây là ngành đáng để đầu tư.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.