Muốn tìm hiểu và học ngành này

by Hyn
(Fl)

Cho hỏi muốn theo ngành này thì học ở đâu ạ? Có khoá ngắn hạn không ạ? Xin cảm ơn!


Vui lòng email: ht531@yahoo.com

Comments for Muốn tìm hiểu và học ngành này

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 27, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Đào tạo nghề forwarding NEW
by: Long - webmaster

Chào bạn,

Bạn có thể liên hệ với một số cơ sở đào tạo để tìm khóa học phù hợp:

- Viện nghiên cứu và Phát triển logistics: www.logistics-institute.vn
- Viện Logistics MGC (MIL): www.vil.com.vn
- Trung tâm Đào tạo Logistics - Đại học hàng hải tại Hải Phòng

Chúc may mắn
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.