Logistics company

by Nguyễn thị hường
(Bắc Ninh)

Mọi người ơi cho minh xin danh sách một số doanh nghiệp làm về logistics ở việt nam với. Mình đang rất cần danh sách này.

Comments for Logistics company

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 15, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Danh sách công ty logistics
by: Long - webmaster

Chào bạn Hường,

Theo số liệu không chính thức của VIFFAS, tại Việt Nam có tới trên dưới 1000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics. Danh sách đầy đủ chắc chỉ có thể xin từ Hiệp hội này.

Nếu bạn cần tên một số công ty, thì lấy luôn danh sách hội viên của VIFFAS là được rồi. Bạn xem trong link sau nhé:

http://www.vla.info.vn/?frame=chinhthuc

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.