Lại đắm tàu VNL

by PMT
(HN)

Em vừa đọc tin con VNL queen mất tích ở Philipin, hơn 1 năm sau ngày định mệnh của Phú Tân, lần này lại có 23 anh em mất tích, hix. Con này vừa nhận đầu tháng, 5 vạn 6 chứ ít gì Worldwide thế mà còn ddie thì ....


Em cũng chả biết nói thế nào, thời tiết là 1 phần thôi, còn lỗi con ng 1 phần, con này chở Nilken, đang nghi là bị hóa lỏng nên mất cân tàu @@. Bài học Phú Tân làm hàng còn đó, giờ lại đến VNL Queen... Anh em thuyền viên biết đi về đâu đây :((:((

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.