Kích thước container lạnh

by Dang thanh tung
(Hai phong)

Có loại container lạnh nào có chiều dài 9,5m không ạ?

Comments for Kích thước container lạnh

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 12, 2017
Rating
starstarstarstar
Kích thước container lạnh
by: Larry - Admin

Không thấy có loại này bạn nhé.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.Tham gia group
Thủ tục hải quan trên Facebook
 

để trao đổi và cập nhật thông tin
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày