Kích thước hai cạnh của container

by Tran Thi Thanh Thuy

Anh/chị vui lòng cho em biết kích thước hai cạnh của container là bao nhiêu nhé.

Tks!

Comments for Kích thước hai cạnh của container

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Sep 28, 2010
Rating
starstarstar
Kích thước 2 cạnh container
by: Anonymous

Có lẽ 2 cạnh bạn hỏi là chiều dài và rộng.

Như đã liệt kê trong bảng, kích thước dàixrộng của container xấp xỉ 6,0x2,4m với loại 20' và 12,0x2,4m với loại 40'.

Kích thước bên trong tùy theo hãng sản xuất, chỉ có quy định mức tối thiểu. Bạn xem thêm trong bảng.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.